Mamma Mia Music Club

Klubkártya

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozzák az …………… Kft (székhely: ……………; cégjegyzékszám: 01-…………………; a továbbiakban: „Üzemeltető”) és a Klubkártyát a jelen  Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szerinti Igénylő között a Klubkártya igénylésére, illetve az Üzemeltető általi rendelkezésre bocsátására irányulóan létrejött szerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a feleknek a szerződéses jogviszony keretében fennálló jogait, kötelezettségeit, illetőleg felelősségét, azaz a szerződéses jogviszony tartalmát.

Az Üzemeltető működteti a 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. alatti a Mamma Mia Music Club-ot (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24., továbbiakban: Mamma Mia vagy szórakozóhely). Az Üzemeltető a Mamma Mia szolgáltatásainak vendégközpontú, kulturált körülmények közötti, biztonságos nyújtását és igénybevétele érdekében a szórakozóhely szolgáltatásainak igénybevételét kizárólag érvényes klubkártyával rendelkező személyeknek biztosítja.

A Kártyabirtokos a szerződés alapján nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, azonban a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

A Klubkártya igénylése és kibocsátása

  1. § Klubkártyát saját jogon igényelhet minden 18. életévét betöltött személy.

A Klubkártya igényléséhez az igénylőnek az igénylőlapot a valóságnak megfelelően kell kitöltenie. Az igénylapon feltüntetett adatok szolgáltatása hiányában az igénylés befogadását az Üzemeltető megtagadja. A klubkártya igénylése hiánytalanul kitöltött, az igénylő által aláírt igénylő adatlappal történik.

Az első klubkártya kibocsátása ingyenes.

Klubkártyát igényelni az igénylőlap kitöltésével személyesen a szórakozóhelyen nyitvatartási időben lehet, vagy pedig online a https://mammamiaclub.hu weboldalon keresztül az e-mailben megküldött űrlap hiánytalan kitöltésével.

Az igénylő a klubkártya igénylő lap kitöltésével és aláírásával kijelenti, hogy a szórakozóhely házirendjét, az Adatvédelmi Szabályzatot és ÁSZF rendelkezéseit megismerte, kifejezetten elfogadja és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Üzemeltető Adatvédelmi Szabályzata és az ÁSZF elérhető a https://mammamiaclub.hu honlapon, valamint nyomtatott formában a szórakozóhelyen továbbá az Üzemeltető székhelyén.

A Klubkártya igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az igénylőlapon szereplő természetes személyazonosító adatokat az Üzemeltető személyazonosításra nem alkalmas módon, statisztikai célra felhasználja.

  1. § Az Üzemeltető az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 60 munkanapon belül elkészíti, és e-mailben vagy telefonon tájékoztatja az igénylőt a kártya elkészültéről. Az Üzemeltető az igénylés elfogadása esetén a Klubkártyát az igénylőnek kiadja, a kiadás az igénylés elfogadásának tekintendő.

A Klubkártya az igénylés elfogadása után a szórakozóhelyen vehető át, nyitvatartási időben. A Klubkártya átvételekor az igénylő hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány- és lakcímkártya vagy útlevél vagy gépjárművezetői engedély) igazolja, hogy az igénylő adatlap kitöltésekor valós adatokat adott meg, valamint, hogy ő jogosult a  Klubkártya átvételére. A Klubkártya kizárólag az igénylőnek adható ki, aki személyesen megjelenik átvétel céljából.

Az Üzemeltetőt a Klubkártya tekintetében szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

  1. § Az igénylő a Kártya igénylését követően amint kézhez kapja a kártyát, Kártyabirtokosnak minősül, és jogosult a Klubkártya használatára, a szórakozóhelyre való belépésre, és az Üzemeltető által esetlegesen biztosított kedvezmények igénybevételére.

A Klubkártya kizárólag a Kártyabirtokos nevét, születési helyét és idejét tünteti fel. A Klubkártya névre szól, másra át nem ruházható.

A Klubkártya az üzemeltető tulajdonát képezi, annak birtokosa a Klubkártya felmutatásával a szórakozóhelyre beléphet, illetve az üzemeltető által esetlegesen biztosított kedvezményeket igénybe veheti.

A Kártyabirtokos köteles a Klubkártyát a szórakozóhelyen a belépést megelőzően felmutatni, továbbá a Klubkártyát és a személyazonosításhoz szükséges okmányt a kártyahasználatra jogosultság ellenőrzése céljából az Üzemeltetőnek illetve az általa megbízott biztonsági szolgálatnak átadni, aki azt – a jogosultság megállapítását követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

A Kártyabirtokos kiemelt kötelezettsége a szórakozóhely házirendjének a betartása.

  1. § A szórakozóhely vendégeinek és az Üzemeltetőnek közös érdeke, hogy a szórakozóhelyen a szolgáltatások nyújtása kulturáltan, zavartalanul, kulturáltan, biztonságosan történjen, és senki sem zavarhassa meg a vendégek felhőtlen szórakozását. Ezen okból az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jövőben Klubkártyát azon személynek biztosítson, aki legalább 2 ajánlással rendelkeznek ajánlás adására jogosult személyektől.

A Klubkártya kiadás megtagadása

  1. § Az Üzemeltető a Klubkártya igénylést elutasítja a következő esetekben:

– az igénylőt az Üzemeltető a Mamma Miából, vagy más általa üzemeltetett szórakozóhelyről időlegesen vagy véglegesen kitiltotta

– az igénylő a korábbi Klubkártyájával korábban bármilyen módon visszaélt

– az igénylő korábban a Házirendet megsértette.

Az Üzemeltető a Klubkártya kiadásának a megtagadásáról az igénylőt e-mailben vagy szóban tájékoztatja.

Eljárás a Klubkártya elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, sérülése esetén

A Kártyabirtokos köteles az Üzemeltető részére írásban bejelenteni az Üzemeltető e-mail címére – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Klubkártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott. A bejelentést a Kártyabirtokos kizárólag saját nevében teheti.

A bejelentésnek tartalmazni a kell az érintett Kártyabirtokos teljes nevét, születési helyét és idejét, a Kártyabirtokos telefonszámát, e-mail címét.

Az Üzemeltető a bejelentés alapján intézkedik a Kártya érvénytelenítéséről. A Kártya elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, sérülése esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet 1.000. Ft. kártyadíj megfizetésével.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a klubkártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új klubkártya átvételéig terjedő időszakra a szórakozóhelyre való belépésre nem jogosult.

A Kártya érvénytelenítése, illetve bevonása:

Az Üzemeltető a kártyát érvényteleníti, illetve bevonja, amennyiben:

– a Kártyabirtokos súlyosan megsérti az ÁSZF vagy a Házirend rendelkezéseit

  • a Kártyabirtokos a szórakozóhelyről időlegesen vagy véglegesen kitiltásra kerül

– a Kártyabirtokos arra már nem tart igényt és leadja az Üzemeltetőnek

– az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Klubkártyát nem az arra jogosult használja

– az Üzemeltető a Klubkártya elvesztéséről, eltulajdonításáról, illetve a Klubkártyával való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást

  • a Kártyabirtokos által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártyabirtokos adataival

– a Klubkártya az Üzemeltető tiltólistáján szerepel.

A leadott, érvénytelenített, illetve bevont Klubkártya és az ahhoz tartozó adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az érvénytelenített illetve bevont Klubkártya a szórakozóhelyre való belépésre, és az esetleges kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

A Kártya érvényessége

A Kártya határozatlan időre kerül kibocsátásra.

A Klubkártya érvényét veszti, amennyiben a szórakozóhely bezárásra kerül vagy az Üzemeltető jogutód nélkül megszűnik. Ebben az esetben a Kártyabirtokosoknak az Üzemeltetővel szemben semmiféle igényük nem lehet.

Adatmódosítás

Amennyiben a Klubkártya birtokosa adataiban változás következik be, úgy ezt a Klubkártya birtokosa legkésőbb az adatváltozástól számított 8 (nyolc) napon belül elektronikus úton a ………. e-mail címen jelentheti be. A Klubkártya birtokosának adataiban bekövetkező esetleges változás a Klubkártyához kapcsolódó jogosultságokat és szolgáltatásokat nem érinti. A Klubkártya birtokosának az Üzemeltető által kezelt adatai módosításának elmulasztásából eredő esetleges károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az ÁSZF hatálya, módosítása

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-t a Klubkártya és az annak keretében nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, új szolgáltatás bevezetése érdekében, illetve a gyakorlati tapasztalatok alapján, valamint a jogszabályi háttér változása miatt egyoldalúan módosítani, mely módosítása honlapon történő közzététellel lép hatályba. Amennyiben a módosítás a Kártyabirtokosra nézve bármely szempontból hátrányos, a Kártyabirtokos jogosult a Kártya leadásával jelen szerződést megszűntetni.

A Kártyabirtokos köteles a Klubkártyát a szórakozóhelyen a belépést megelőzően felmutatni, továbbá a Klubkártyát és a személyazonításhoz szükséges okmányt a kártyahasználatra jogosultság céljából az Üzemeltetőnek illetve az általa megbízott biztonsági szolgálatnak átadni, aki azt – a jogosultság megállapítását követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

Adatkezelés

Az Üzemeltető a kártyaigénylő által a regisztráció során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás nélkül kezeli.

Az adatokat az Üzemeltető saját célra gyűjti, az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető adatkezeléssel, illetve a Klubkártya ügyintézéssel foglalkozó alkalmazottai férhetnek hozzá, azt harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Az Üzemeltető felelősséggel tartozik azért, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben az Üzemeltető adatkezelése nem felel meg az Infotv-ben szabályozott követelményeknek, a Kártyabirtokos élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.

Az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Üzemeltető a személyes adatokat nyilvántartásából törli. Az Üzemeltető kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást nyújt.

Az információbiztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos további szabályokat az üzemeltető Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Az Üzemeltető Adatvédelmi Szabályzata elérhető a https://mammamiaclub.hu honlapon, valamint nyomtatott formában a szórakozóhelyen továbbá az Üzemeltető székhelyén.

Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF a mindenkori Házirenddel együtt érvényes.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2021. november 12.