„MAMMA MIA” szórakozóhely

HÁZIREND

 

A Házirend célja


 1. § A Házirend célja, hogy meghatározza a Mamma Mia Music Club (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24., továbbiakban: Mamma Mia vagy szórakozóhely) szolgáltatásait igénybevevő személyek és egyéb, a szórakozóhely területén tartózkodó személyek (a továbbiakban együtt: szolgáltatást igénybe vevő személy vagy vendég) jogait, kötelezettségeit, továbbá egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, melyek lehetővé teszik a Mamma Mia szolgáltatásainak vendégközpontú, kulturált körülmények közötti, biztonságos nyújtását és igénybevételét.

A Házirend rögzíti ezen kívül a szolgáltatások igénybevételének feltételeit és a szórakozóhely biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.

A Mamma Mia üzemeltetését ellátó vállalkozás (a továbbiakban: üzemeltető) jogosult a Házirendet bármikor, egyoldalúan módosítani. A hatályos Házirend a szórakozóhelyen mindig kifüggesztésre kerül, vagy a személyzettől elkérhető.

A Házirend személyi és területi hatálya

 1. § A Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a szórakozóhely területén a szolgáltatások igénybevétele, vagy egyéb célból tartózkodik.

A Házirend területi hatálya a szórakozóhely területére terjed ki.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek érvényes Klubkártya birtokában és az adott napi rendezvényre szóló belépőjegy megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

 1. § A szórakozóhely területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, és a szórakozóhely szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.
 2. § A szórakozóhelyen tilos:

– az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, valamint szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni;

– kábítószer, tiltott narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek, szúró és/vagy vágó eszköz) bevitele;

– olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, mely a Mamma Mia szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jóerkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért;

– asztalra, székre, bútorokra és egyéb (nem a vendégek részére fenntartott) emelvényre felállni, ott táncolni;

– üvegekkel, poharakkal közlekedni a tánctérben, átjárókban, lépcsőkön, és a mosdókban;

– üvegeket, poharakat padlózatra, lejtős illetve íves felületre elhelyezni;

– a ruhatárba, az italos pultba, a lemezlovas pultjába és a konyhába belépni.

 1. § A szórakozóhelyre nem léphet be, akinek a ruházata nem az alkalomhoz illő, vagy piszkos, szennyezett.

Cselekvőképtelen, alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a szórakozóhelyet nem látogathatja.

A vendég a belépőjegy megvásárlásával kijelenti, hogy a belépéskor nincsen nála kábítószer és a belépés előtti 2 órában sem fogyasztott kábítószert és egyéb kábító hatású anyagot.

Az italszolgáltatást kizárólag 18 év felettiek vehetik igénybe. Erősen ittas személyek részére szeszesital nem szolgálható fel. Erősen ittas személy a szórakozóhelyre nem léphet be.

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.

A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be hulladékot, cigarettacsikket, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

A Mamma Mia területén kizárólag az ott árusított termékek (ételek, italok) fogyaszthatók. Italt, ételt fogyasztani a tánctérben, táncparketten fogyasztani tilos.

 1. § A szórakozóhelyre való beléptetést az üzemeltető által megbízott biztonsági szolgálat végzi. A belépőjegy váltásának a feltételeként az üzemeltető vagy az általa megbízott biztonsági szolgálat a vendég ruházatát, táskáját átvizsgálhatja, és amennyiben a vendégnél tiltott dolgot, italt, kábítószert, narkotikumot, pszichotróp anyagot, szúró vagy egyéb veszélyes eszközt (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek, vágó eszköz) talál, úgy a vendéget az üzemeltető szórakozóhelyről kitiltja, indokolt esetben feljelentheti.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy jelen Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, úgy őt az üzemeltető vagy pedig az általa megbízott biztonsági szolgálat figyelmeztetésben részesíti, vagy pedig jogosult ezen személyt a haladéktalan távozásra felszólítani, és őt a szórakozóhelyről kivezetni.

A vendég köteles a szórakozóhelyen kulturáltan viselkedni. A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket az üzemeltető a szórakozóhelyről kivezetheti, és időlegesen vagy véglegesen kitilthatja.

Amennyiben a vendég a házirendet súlyosan megsérti, úgy az üzemeltető a vendéget a szórakozóhely területéről időlegesen, vagy véglegesen kitilthatja. A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kitiltott személy az üzemeltetővel szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat, és a kifizetett belépőjegy árának a visszatérítésére sem tarthat igényt.

Az üzemeltető illetve az üzemeltető által megbízott biztonsági szolgálat a szórakozóhelyre való belépést köteles megtagadni azon személyektől, akik:

 • nem rendelkeznek klubkártyával;
 • pénztárnál nem hajlandóak a belépőjegy megváltására;
 • nem a házirendben előírt viseletben jelennek meg;
 • szemmel láthatóan alkohol, vagy drog hatása alatt állnak;
 • koruknál fogva nem engedélyezett a belépésük (18+);
 • korábban ki lettek tiltva a szórakoztatóhelyről;
 • nem vetik alá magukat a biztonsági szolgálat ruházat, és táska átvizsgálásának;
 • fegyvert, szúró-vágó, robbanásveszélyes anyagokat, tárgyakat tartanak maguknál;
 • szeszes italt, kábítószert, narkotikumot, pszichotróp anyagot próbálnak a beléptetéskor bevinni.

Az üzemeltető által megbízott biztonsági szolgálat bármely személytől megtagadhatja a szórakozóhelyre való belépést, amennyiben hitelt érdemlő tudomása van arról, hogy a szórakozóhelyre belépni kívánó személy kábítószerrel, narkotikummal, pszichotróp anyaggal, lőfegyverrel kereskedik, vagy ilyen bűncselekmény miatt a büntetőjogi felelősségét büntető bíróság megállapította.

Az üzemeltető illetve az üzemeltető által megbízott biztonsági szolgálat a Klubkártyával rendelkező vendégnek a belépést köteles megtagadni, amennyiben a szórakozóhely teltházas, azaz a szórakozóhelyre területén már a jogszabályban vagy az üzemeltető működésére vonatkozó hatósági engedélyben meghatározott maximális számú vendég már belépett.

Felelősségi szabályok

 1. § Az üzemeltető kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során a vendég által esetlegesen elszenvedett személyi sérülésekért, vagyoni károsodásokért való felelősséget kizárja.

Az üzemeltető kizárólag a személyzet által a vendégnek okozott kár megtérítését vállalja.

A vendégek a szolgáltatások igénybevétele során mások egészségét, testi épségét nem veszélyeztethetik.

A vendégek kötelesek az üzemeltető részére megtéríteni az általuk okozott károkat.

Szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott biztonsági szolgálat a rendőrség kiérkezéséig az elkövetőt visszatarthatja.

A klubkártya rendszer

 1. § A Mamma Mia szolgáltatásai kizárólag érvényes klubkártyával és (amennyiben az üzemeltető az adott rendezvényen való részvételt ehhez köti) belépőjeggyel vehetőek igénybe.

A klubkártya az üzemeltető tulajdonát képezi. Kártyabirtokos az a személy, aki klubkártyát igényelt, és akinek az igénylését az üzemeltető elfogadta, és a klubkártyát átadta.

A klubkártyák névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet.

A klubkártya birtokos a szórakozóhely területére való belépés minden egyes alkalmával köteles az üzemeltetőnek vagy az üzemeltető által megbízott biztonsági szolgálatnak a klubkártyát felmutatni. A klubkártya felmutatásakor az üzemeltető a személyi igazolvány felmutatását kérheti annak céljából, hogy a klubkártya birtoklására való jogosultságot ellenőrizze.

 1. § Az üzemeltető dönthet úgy is, hogy a klubkártya igénylési kérelem átvételét követően (már a klubkártya kiállítása és átadása előtt) is biztosítja az igénylőnek a szórakozóhelyre való belépést.
 2. § Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a klubkártya rendszert megszűntesse.

A Klubkártyára vonatkozó részletes szabályokat az üzemeltető Általános Szerződéses Feltételei tartalmaznak.

A Házirend megsértésének a következményeként az üzemeltető a klubkártyát bevonhatja.

A szórakozóhelyre bevitt dolgokért való felelősség

 1. § Az üzemeltető a szolgáltatást igénybe vevők részére ruhatárat biztosít. A ruhatárba leadott kabátokban, táskákban hagyott értékekért, értéktárgyakért, készpénzért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A ruhatári bilétát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. Az üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a ruhatári biléta elvesztéséből eredően a vendéget ért kárért.

Az elvesztett ruhatári bilétákért az üzemeltető 1.000. Ft pótdíjat számít fel. Amennyiben a vendég a ruhatári bilétát elhagyja, úgy a ruhatárba leadott kabát, táska kiadása kizárólag az utolsó vendég távozása után lehetséges.

Az őrizetlenül hagyott vagyontárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A talált tárgyakat minden, a szórakozóhely területén tartózkodó személy a személyzetnek köteles leadni. A talált tárgyakat az üzemeltető egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

 1. § A Mamma Mia területén biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik.

A Mamma Mia területére belépő személy kifejezetten tudomásul veszi, hogy róla rögzített hang-, kép- és videófelvétel készülhet és azt az üzemeltető a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

A szolgáltatást igénybe vevő a szórakozóhelyre való belépéssel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az üzemeltető a szórakozóhely a szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített mozgókép- és fényképfelvételeket akkor is felhasználja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy a képfelvételeken szerepel. Az üzemeltető vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag a fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, valamint továbbítja azt harmadik személyeknek.

Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat az üzemeltetővel szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet az üzemeltetővel és a felvétel készítőjével és a felvétel felhasználójával szemben semmilyen pénzbeli igényt, követelést.

Magáncélú kép- és hangfelvételt a rendezvényen csak az üzemeltető belegyezésével lehet készíteni.

Egyéb rendelkezések

 1. § Jelen Házirend 2021. november 12. napjával lép hatályba.

Nyíregyháza, 2021. november 12.